Aanvullende voorwaarden
Wanneer u gebruikt maakt van de diensten van The Mobile BV gelden naast de (algemene) Gebruiksvoorwaarden, het Privacy beleid en het Cookie beleid, de volgende Aanvullende voorwaarden voor Video diensten:
Aanvullende voorwaarden voor Video diensten
Gebruik van een Video Dienst van The Mobile, tevens handelend onder de naam Erox Mobile (hierna aangeduid als "aanbieder"), is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen.
Toegang
Dit is een betaalde abonnementsdienst. Als u zich aanmeldt en/of de dienst gebruikt, onderkent en bevestigt u dat u de Aanvullende voorwaarden heeft gelezen en dat u deze heeft geaccepteerd. Bepaalde onderdelen van de site zijn uitsluitend te raadplegen wanneer de gebruiker een abonnement heeft afgesloten. Indien daar sprake van is zal aanbieder de gebruiker hiervan vooraf in kennis stellen middels een scherm waarop de gebruiker akkoord dient te selecteren. De kosten van dit abonnement zijn vermeld op het aanmeld scherm van de Dienst en gelden tot wederopzegging, plus de kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon en/of mobiel internet op uw mobiele telefoon. Het abonnement wordt aangegaan voor een minimale periode van 1 week. Opzegging is mogelijk vanaf de laatste dag van de overeengekomen minimale abonnementsperiode van 1 week. Voor het aangaan van een abonnement moet u 16 jaar of ouder zijn. Bent u jonger, vraag dan toestemming aan uw ouders voordat u een betaalde mobiel internet dienst aan gaat.
Copyright
Alle op de sites afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij de aanbieder en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de sites. De inhoud van de sites mag enkel worden gebruikt voor niet-commerciele-, prive-doeleinden. Het is de gebruiker van de sites niet toegestaan de inhoud van de sites te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de aanbieder.
Voor zover gebruikers teksten, beelden, foto's, camshots, geluiden en/of programmatuur aan aanbieder schriftelijk of elektronisch toesturen of op de sites achterlaten, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan aanbieder en vrijwaren aanbieder derhalve van aanspraken van derden. Aanbieder is derhalve onder andere gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren. Mocht aanbieder op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende links op de sites dan heeft aanbieder het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van de aanbieder zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. De aanbieder geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot van de inhoud van dergelijke sites.
Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de sites, wordt door de aanbieder uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.
Met name is uitgesloten:
a. schade als gevolg van het niet, niet tijdig, onvolledig of onjuist opvragen, ontvangen, verzenden en/of verwerken van informatie via de sites;
b. schade als gevolg van toerekenbare tekortkoming van derden.

Versie 1 juni 2018
© The Mobile BV   Privacybeleid   Cookiebeleid   Gebruikersvoorwaarden